JSN Solid - шаблон joomla Продвижение

Державний навчальний заклад
"Гадяцьке вище професійне аграрне училище"

Menu

Склад методичної комісії:

Голова комісії: Цимбаліста Ольга Романівна – викладач спец. дисциплін, спеціаліст І категорії, стаж роботи 15 років.

Члени методичної комісії:

 1. Мельник Тетяна Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, стаж роботи 18 років.
 2. Кириченко Наталія Миколаївна - викладач спец. предметів, спеціаліст ІІ категорії, стаж роботи 10 років.
 3. Грищенко Людмила Євгеніївна – викладач спец. предметів, спеціаліст І категорії стаж роботи 9 років.
 4. Субота Ілона Володимирівна кваліфікаційна категорія «спеціаліст», стаж роботи 1 рік.
 5. Треба Галина Григорівна- спеціаліст І категорії, стаж роботи 13 років.
 1. Треба Володимир Миколайович - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, стаж роботи - 40 років.
 2. Лисенко Маргарита Дмитрівна- кваліфікаційна категорія «спеціаліст», стаж роботи 1 рік
 3. Мохов Микола Григорович - викладач спец. предметів, спеціаліст І категорії, стаж роботи 47 років.
 4. Бутко Олександр Іванович- спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, стаж роботи 36 років.
 5. Ракитянська Марина Миколаївна – кваліфікаційна категорія – спеціаліст, стаж роботи 1 рік.
 6. Бондаренко Марина Вячеславівна- спеціаліст ІІ категорії, стаж роботи 4 роки.
 7. Чимирис Тамара Миколаївна – кваліфікаційна категорія – спеціаліст, стаж роботи 30 років.

 

Методична комісія об’єднує дві професії - оператор комп’ютерного набору та обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

Головним завданням викладачів комісії є формування в учнів знань, вмінь та навичок на уроках теоретичного та виробничого навчання для підготовки висококваліфікованих фахівців- обліковців та операторів, здатних застосовувати набуті знання на робочих місцях на конкретному підприємстві.

Для досягнення цієї мети колектив комісії проводить методичну роботу:

- вдосконалює комплекси навчально-методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються в училищі;

-  розробляє пакети комплексних кваліфікаційних завдань для проведення державної атестації;

-  працює над застосуванням комп’ютерних технологій у навчальному процесі;

- вдосконалює форми самостійної роботи учнів.

Викладацький колектив за своїм потенціалом успішно вирішує поставлені перед ним навчально-методичні завдання.

Велику увагу викладачі методичної комісії приділяють проведенню позаурочних заходів. Щорічно проводиться тиждень предметів, під час якого учні беруть участь у ділових іграх, КВК, конкурсах навчальних груп. 

Методична комісія плідно співпрацює з газетою «Все про бухгалтерський облік» та «Інформатика».

Не соромся вчитися і в зрілому віці.

Краще навчитися пізно, ніж ніколи. 

Езоп

Методична робота – важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виробничого процесу. Участь у методичній роботі має бути професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.

Головна мета роботи методичної служби ДНЗ "Гадяцьке вище професійне аграрне училище" з педагогічними кадрами – забезпечення неперервного і цілеспрямованого професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог.

Завдання визначаються як прогнозовані результати методичної роботи:

 • збагачення знань педагогів (предметних, методичних, дидактичних, психологічних);
 • розвиток мотивів творчої діяльності (потреба в новизні, у творчому підході до праці);
 • розвиток педагогічної техніки, виконавчої майстерності, артистизму;
 • розвиток емоційно-вольової саморегуляції;
 • організація діагностики і самодіагностики реальних навчальних можливостей учнів, колективів груп, професійних можливостей, потреб і запитів педагогів;
 • стимулювання групової творчості й ініціативи членів педагогічного колективу;
 • залучення до науково-дослідної, дослідно-експериментальної роботи, до цілеспрямованого формування нового досвіду свого навчального закладу;
 • впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дисциплін;
 •  поширення перспективного досвіду, набутого в колективі.

Найголовнішим та найістотнішим у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у розвитку їхньої майстерності – поєднання професійних знань, навичок та вмінь і необхідних для сучасного педагога рис особистості.

Зміст та напрями методичної роботи:

 • аналіз стану викладання;
 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності;
 • проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;
 • залучення педагогів до пошуково-дослідної роботи;
 • апробація та введення нових освітніх технологій і систем;
 • створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо - та відеоматеріалів;
 • координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності навчально-методичного центру професійно-технічної освіти.

Організація методичної роботи

Організація методичної роботи розпочинається з планування, а насамперед – з педагогічного діагностування. Це дає можливість виявити кращий досвід, а також недоліки в організації навчально-виробничої діяльності і на цій основі спланувати методичну роботу з педагогами. Педагогічне діагностування проводиться анкетуванням, результати якого заносяться до діагностичної карти навчального закладу (методичних комісій).

На основі результатів аналізу діагностичної карти визначають шляхи, спрямовані на подолання виявлених проблем, використання прогресивного педагогічного досвіду педагогів, проведення індивідуальних консультацій, рекомендують опрацювати відповідну психологічну, педагогічну, методичну літературу, журнальні статті, визначають форми підвищення кваліфікації, залучення до роботи в школі прогресивного досвіду,  в творчих групах тощо.

Таке педагогічне діагностування дає змогу організувати методичну роботу, всебічно враховуючи індивідуальні особливості та рівень підготовки кожного педагога.

Планування методичної роботи

План методичної роботи складається на поточний навчальний рік і спрямовується на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів навчального закладу. У ньому мають бути відображені результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема, стан виконання навчальних програм, рівень і якість навчальних досягнень учнів тощо. План має містити основні завдання та напрями методичної роботи у поточному навчальному році, що випливають із завдань розбудови національної системи освіти, аналізу стану освіти в області та стану навчально-виробничого процесу в навчальному закладі.

Проведення методичної роботи

У процесі методичної роботи можуть використовуватись як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи: ділові педагогічні ігри, лекції, доповіді, практичні заняття, мозкові штурми, тренінги, диспути, огляд та обговорення навчально-методичної літератури, участь педагогів у підготовці і проведенні масових заходів (педагогічних читань, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, конкурсів тощо).

Нова організаційно-функціональна модель методичної роботи у навчальному закладі полягає в застосуванні модульного підходу за трьома напрямами.

1.   Пізнавальна діяльність – формування свідомості педагогічних працівників, вивчення нових педагогічних технологій.

2.   Тематична діяльність – опрацювання отриманої інформації, визначення шляхів вирішення актуальних проблем, розроблення нових педагогічних ідей.

3.   Практична діяльність – впровадження в педагогічну практику результатів пізнавальної та тематичної діяльності. Педагогічні працівники оволодівають практичними навичками щодо використання інноваційних педагогічних та виробничих технологій.

Модульний підхід у діяльності передбачає впровадження нетрадиційних індивідуальних та групових форм методичної роботи.

Індивідуальні, групові, аналіз, бенефіс педагога, анкетування, бесіда, атестація, бібліографічні огляди, обговорення, бесіда-інтерв'ю, відкритий урок, дистанційне навчання, взаємовідвідування уроків, доповідь, взаємоконтроль, звіт, групова консультація, індивідуальний план, дебати, консультація, ділові ігри, курсова перепідготовка, дискусія, курсова робота, захист авторських проектів і розробок, лекція, захист планів МК, методичні рекомендації, ігрове конструювання, наставництво, оперативна методична нарада, презентація, інтернет-конференція, портрет викладача, колективні презентації, портфоліо, коло ідей, проблемний стіл, конференції з обговорення найбільш значущих проблем, реферат, майстер-клас, розробка уроку, методична естафета, розробка позаурочного заходу, методична панорама, самоаналіз, методичний бенефіс, самоосвіта, методичний ринг, стажування, методичний тиждень, творча робота, обговорення в групі, творчий звіт, обмін досвідом, творчий портрет, педагогічна виставка, педагогічна майстерня, педагогічний брифінг, педагогічні читання, презентації, рольова гра, спільна розробка планів, програм, сценаріїв уроків, позаурочних заходів, творчий звіт, фестиваль методичних ідей, школа молодого фахівця, школа педагогічної майстерності, школа комп'ютерної грамотності, школа професійної майстерності.

Сторінка 5 із 5

Go to top